Ιστορική Διαδρομή

H Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Ηλείας (ΟΕΣΗ) είναι η δευτεροβάθμια οργάνωση εκπροσώπησης του ελληνικού εμπορίου, η οποία εκπροσωπεί το ελληνικό εμπόριο στο Νομό Ηλείας. Έχει μέλη 14 εμπορικούς συλλόγους και είναι ένα από τα 14 μέλη της ΕΣΕΕ.

Η αποστολή της ΟΕΣΗ

Επιδίωξη της Ο.Ε.Σ.Η. είναι η προάσπιση των συμφερόντων των μελών της, η ανάδειξη της μεγάλης συνεισφοράς και σημασίας του εμπορίου στην εθνική οικονομία, αλλά και του ρόλου που διαδραματίζει στις νέες συνθήκες διεθνοποίησης της οικονομίας ως βασικός πυλώνας της παραγωγικής διαδικασίας.  Επιδιώκει: Τη δημιουργία και εμπέδωση της συλλογικής συνείδησης στους εμπόρους. Την προώθηση και το συντονισμό της δράσης των μελών της και την ανάπτυξη ενός ενιαίου ακομμάτιστου εμπορικού συνδικαλισμού. Τη συστηματική μελέτη των θεμάτων του εμπορίου για τη στήριξη των εμπορικών επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας γενικότερα. Τη συνεχή προσαρμογή του ελληνικού εμπορίου στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια οικονομικά δεδομένα. Τον εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό της εμπορικής δραστηριότητας. Την κατάρτιση των απασχολουμένων στο εμπόριο. Τη δικτύωση και την προσαρμογή των εμπορικών επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονομία.

Ο ρόλος και η συμβολή των εμπορικών συνδικαλιστικών οργάνων στην απασχόληση και την κατάρτιση

Το εμπόριο συμμετέχει στη συνολική απασχόληση με ποσοστό 17% μέσω της έμμισθης, αλλά και της μη μισθωτής εργασίας. Το εμπόριο συμβάλλει σημαντικά στην απασχόληση των γυναικών με δεδομένο ότι το 50% των απασχολουμένων σε αυτό είναι γυναίκες. Επίσης, καλύπτει μεγάλο ποσοστό της μερικής απασχόλησης, κυρίως σε γυναίκες, συμβάλλοντας, έτσι, στην αύξηση της απασχόλησης και του οικογενειακού εισοδήματος. Τα εμπορικά συνδικαλιστικά όργανα συμμετέχουν στην Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και σε άλλα όργανα προώθησης της απασχόλησης (ΟΑΕΔ, ΛΑΕΚ, κλπ), όπου καταθέτουν προτάσεις με σκοπό τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της συνολικής απασχόλησης με βάση τους στόχους της Λισσαβόνας. Η επαγγελματική κατάρτιση, η επιμόρφωση και η δια βίου μάθηση, εντάσσονται στις μεγάλες αναγκαιότητες των σύγχρονων κοινωνιών. Η ταχύτητα των εξελίξεων στην παραγωγή γνώσης και δεξιοτήτων ακυρώνει σε σύντομο χρόνο την αποκτηθείσα μάθηση, με μόνη απάντηση τη συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση. Μέσω αυτής διασφαλίζεται η αύξηση της απασχόλησης, η οικονομική ανάπτυξη, η ασφάλεια των εργαζομένων και η ευημερία των κοινωνιών. Τα εμπορικά συνδικαλιστικά όργανα δημιούργησαν δικό τους πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο εθνικής εμβέλειας, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης σε εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και ανέργους που επιθυμούν να ασχοληθούν με το εμπόριο. Συγχρόνως, συμμετέχουν σε θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας για τη διαμόρφωση των ποσοτικών και ποιοτικών προτεραιοτήτων και χαρακτηριστικών που είναι αναγκαία στην αγορά εργασίας.

Πολιτισμικό Περιβάλλον

Έχει καταγραφεί ιστορικά ότι το εμπόριο είναι κατ’ εξοχήν φορέας πολιτισμού, ενώ συμβάλλει σημαντικά στην ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων μεταξύ λαών, στην άμβλυνση των θρησκευτικών και των εθνικιστικών αντιθέσεων, των ρατσιστικών φαινομένων και της ξενοφοβίας. Πέραν αυτής της γενικής πολιτισμικής στάσης που είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του εμπορίου, οι Εμπορικοί Σύλλογοι της χώρας συμμετέχουν με κάθε τρόπο σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που ενισχύουν τις πολιτισμικές καταβολές του λαού μας. Η ΕΣΕΕ, ως ελάχιστη συνεισφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, αλλά και ως κατάθεση μνήμης στους πρωτεργάτες της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, προχώρησε σε μελέτη με θέμα “Εμπόριο και Ολυμπιακοί Αγώνες”, προϊόν της οποίας ήταν μια καλαίσθητη και επιμελημένη έκδοση με τον ίδιο τίτλο. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και στο μέλλον με άλλες παρόμοιες εκδόσεις ή αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Κοινωνικό Περιβάλλον

Η ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου των επιχειρήσεων εντάσσεται στις επιδιώξεις των εμπορικών συνδικαλιστικών οργάνων, τα οποία συμβάλλουν με τις παρεμβάσεις τους στη διαμόρφωση του καλύτερου δυνατού συναινετικού κλίματος.  Πέραν της συμμετοχής τους στα διάφορα θεσμοθετημένα όργανα κοινωνικού διαλόγου, καταγράφουν τη συμβολή τους στη μακροβιότερη εργασιακή ειρήνη στη χώρα μας με την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας την τελευταία 20ετία. Ακόμη περισσότερο, έχουν υιοθετήσει την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και αναπτύσσουν ένα εκτεταμένο εσωτερικό διάλογο με τις οργανώσεις – μέλη τους για τη διάχυση και την εμπέδωση αυτής της εθελοντικής προσφοράς και τη δημιουργία ανάλογης κουλτούρας κοινωνικής προσφοράς σε εθελοντική βάση.

Οικονομικό Περιβάλλον

Τα εμπορικά συνδικαλιστικά όργανα προσπαθούν και επιχειρούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός ελεύθερου, ευέλικτου, ανταγωνιστικού και αποτελεσματικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα προάγει τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας και θα αναδεικνύει το εμπόριο ως την ατμομηχανή που θα οδηγήσει στη βιώσιμη και αειφόρο οικονομική ανάπτυξη. Η επιδίωξη αυτή επιβάλλει την ανάδειξη και την αναγνώριση του εμπορίου ως βασικού και σημαντικού παράγοντα της παραγωγικής διαδικασίας, δεδομένου ότι η συμμετοχή του στο ΑΕΠ βαίνει αυξανόμενη, αγγίζοντας σήμερα το 16%. Η συνεχής πίεση προς τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα για την παραγωγή καλύτερων ποιοτικά προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Συγχρόνως, τα εμπορικά συνδικαλιστικά όργανα παρεμβαίνουν στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης για ένα δίκαιο, διαφανές και σταθερό φορολογικό σύστημα, για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, την αποτελεσματικότητα του δημοσίου τομέα, την ευελιξία στην αγορά εργασίας και γενικότερα στη δημιουργία ενός φιλικότερου περιβάλλοντος για τους Έλληνες και ξένους επενδυτές. Με τη δράση τους επιδιώκουν την ανάδειξη της συνεισφοράς και της σημασίας του εμπορίου στην εθνική οικονομία και του πρωταγωνιστικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει στην προώθηση της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι πάγιες θέσεις τους και οι προτάσεις τους έχουν ως κύριο στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στο οποίο θα μπορούν να λειτουργούν και να αναπτύσσονται οι εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τον αποφασιστικό παράγοντα προώθησης της ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της προόδου του τόπου.