ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

eseesyndical.

Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Ηλείας  με μεγάλη χαρά ανακοινώνει την έναρξη των υλοποιήσεων του Προγράμματος «Επιμόρφωση Συνδικαλιστών» που έχει εξασφαλίσει για τους συνδικαλιστές της με σκοπό να τους παρέχει διευρυμένες πολιτικές και οικονομικές γνώσεις με έμφαση στον εμπορικό συνδικαλισμό.

Στα συγκεκριμένα σεμινάρια θα συμμετέχουν όλα τα Δ.Σ των εμπορικών συλλόγων-μελών της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ηλείας καθώς και μέλη αυτών.

Τα πρώτα επιμορφωτικά σεμινάρια ξεκινούν την 11/09/13 στον Πύργο και ολοκληρώνεται η υλοποίηση τους την 07/10/13.

Αναλυτικά η Πράξη

Πύργος 11/9 έως 7/10

Έναρξη νέου προγράμματος Επιμόρφωσης Συνδικαλιστών της ΕΣΕΕ/ΟΕΣΗ στον Πύργο.

Ακολουθούν Αθήνα, Πάτρα, Σπάρτη, και Τρίπολη.

Η πράξη «Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της ΕΣΕΕ» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ). Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) συμβάλει στην ανάπτυξη της απασχόλησης, στην προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών μέσω επενδύσεων στους ανθρώπινους πόρους.Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι:

α. Μέσω της πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ», η Ε.Σ.Ε.Ε. επιδιώκει τη διεύρυνση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχει στα συνδικαλιστικά στελέχη της και στον εμπορικό κόσμο ευρύτερα.

β. Οι στόχοι της Πράξης ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της Κατηγορίας Παρέμβασης 4: «Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ) και συμβάλλουν στην επίτευξή τους.

γ. Οι δραστηριότητες για την υλοποίηση της πράξης καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της σχετικής Κατηγορίας Πράξεων, τόσο όσον αφορά τα παραδοτέα προϊόντα και υπηρεσίες όσο και τη μεθοδολογία παραγωγής τους και εναρμονίζονται με τις γενικές πολιτικές της ΕΕ και της χώρας, όπως είναι η ισότητα των ευκαιριών των δύο φύλων, η προστασία του περιβάλλοντος και οι κανόνες χρηστής διαχείρισης και διαφάνειας (νομικό πλαίσιο για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών, κατασκευής έργων υποδομής και παροχής υπηρεσιών).