ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Με επιτόκιο 5,05% η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών

28C1BC4DB84727CBEC33D0C9232EB5FDΑκριβότερη γίνεται από τις 15 Οκτωβρίου η ρύθμιση των 100 δόσεων, αφού από την ημερομηνία αυτή ενεργοποιούνται οι αλλαγές που προβλέπονται με το Μνημόνιο, με βασικότερη την αύξηση του επιτοκίου της ρυθμισμένης οφειλής από 3% σε 5,05%. Αντίθετα, πιο ελκυστική γίνεται για τους οφειλέτες η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, καθώς το επιτόκιο μειώνεται από το 8% σε 5,05%.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με εγκύκλιό της, κοινοποίησε τις αλλαγές που ισχύουν μέχρι σήμερα στον νόμο για τη ρύθμιση οφειλών, καθώς το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή φέρνει κι άλλες τροποποιήσεις που θα διαμορφώσουν το τελικό τοπίο της ρύθμισης.

Ειδικότερα με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, ανοίγει ο δρόμος ώστε φορολογούμενοι οι οποίοι θα κριθεί ότι έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε λιγότερες δόσεις, να χάσουν τις εκατό ή να χάσουν και τη ρύθμιση στον βαθμό που δεν έχουν τακτοποιήσει τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο η αποβολή οφειλέτη από τη ρύθμιση των 100 δόσεων προς το Δημόσιο θα γίνεται εφόσον αυτός δεν πληρώσει εμπρόθεσμα τρέχουσες φορολογικές οφειλές του εντός 30 ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης για την τακτοποίησή τους και όχι εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας εμπρόθεσμης καταβολής τους.
Με επιτόκιο 5,05% η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Επί του παρόντος, με την εγκύκλιο της ΓΓΔΕ ορίζονται τα εξής:

• Για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ που έχουν ρυθμιστεί με τις 100 δόσεις το επιτόκιο αυξάνεται από το 3% στο 5,05%. Η αύξηση αυτή ισχύει για το ανεξόφλητο υπόλοιπο από τις 15 Οκτωβρίου 2015 και μετά.

• Οφειλές έως 5.000 ευρώ που ρυθμίστηκαν με τις 100 δόσεις εξακολουθούν να μην επιβαρύνονται με προσαυξήσεις/τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ή το ανωτέρω επιτόκιο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.

β) Η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει από την τελευταία δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9), είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ και

γ) Η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.

Επίσης με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι:

Ο οφειλέτης χάνει την τελευταία ρύθμιση των 100 δόσεων στην περίπτωση που δεν εξοφλήσει ή δεν ρυθμίσει νέα φορολογική οφειλή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη (σ.σ. με το πολυνομοσχέδιο το χρονικό διάστημα των 3 μηνών περιορίζεται σε ένα μήνα). Αναλυτικότερα, η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν έχει εξοφλήσει το σύνολο των ληξιπροθέσμων μη ρυθμισμένων οφειλών του,

β) δεν έχει υπαγάγει το σύνολο των ληξιπροθέσμων οφειλών του σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής και

γ) δεν υφίσταται καθεστώς αναστολής είσπραξης για τις ανεξόφλητες, μη ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές του ατομικές ή από συνυποχρέωση/ συνυπευθυνότητα. Για την ως άνω τακτοποίηση, παρέχεται στον οφειλέτη προθεσμία τριών μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής των οφειλών ή από την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι από 19.8.2015, λαμβανομένης υπόψη της ευνοϊκότερης για τον φορολογούμενο εκ των ανωτέρω προθεσμιών.

Ρύθμιση 72 ή 100 δόσεων
Η διάρκεια της παλαιάς ρύθμισης των 72 ή 100 δόσεων μπορεί να περιοριστεί (δηλαδή να μειωθεί ο αριθμός των δόσεων) αν διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με τα οικονομικά του δεδομένα, να πληρώνει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες.

Ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση των 72 ‘ή 100 δόσεων
Αναλυτικότερα, η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν έχει εξοφλήσει το σύνολο των ληξιπροθέσμων μη ρυθμισμένων οφειλών του,

β) δεν έχει υπαγάγει το σύνολο των ληξιπροθέσμων οφειλών του σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής και

γ) δεν υφίσταται καθεστώς αναστολής είσπραξης για τις ανεξόφλητες, μη ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές του ατομικές ή από συνυποχρέωση/συνυπευθυνότητα.

Για την τακτοποίηση των οφειλών, παρέχεται στον οφειλέτη προθεσμία 30 ημερών, από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης υπερημερίας, που θα κοινοποιηθεί στον οφειλέτη από την 19.8.2015 και εφεξής και κατά τη κατά τη διάρκεια της ρύθμισης.

Πάγια ρύθμιση 12 δόσεων
Πιο ελκυστική γίνεται για τους οφειλέτες η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων καθώς:

- Μειώνεται από το 8,05% στο 5,05% από τις 15 Οκτωβρίου 2015 και μετά το επιτόκιο για την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Για το χρονικό διάστημα έως και την 14 Οκτωβρίου 2015 η προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής συνεχίζει να υπολογίζεται με επιτόκιο 8,05%. Μετά την ημερομηνία αυτή και για τις ανεξόφλητες δόσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων εφαρμόζεται επιτόκιο 5,05%. Για τις νέες ρυθμίσεις που χορηγούνται από τις 15 Οκτωβρίου υπολογίζεται επιτόκιο 5,05%.

- Αναστέλλονται για χρονικό διάστημα δύο ετών οι προϋποθέσεις για την πιστοποίηση από ανεξάρτητο εκτιμητή, παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας όπου αυτό απαιτείτο, καθώς και εν γένει η προϋπόθεση της βιωσιμότητας του διακανονισμού. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις, ενώ με την επανέναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων (από 15.8.2017), η υποχρέωση προσκόμισης των ως άνω δικαιολογητικών και εγγυήσεων δεν καταλαμβάνει τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της αναστολής. Εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες, που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν.

Θα κριθούν
Με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, ανοίγει ο δρόμος ώστε φορολογούμενοι οι οποίοι θα κριθεί ότι έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε λιγότερες δόσεις, να χάσουν τις εκατό ή να χάσουν και τη ρύθμιση στον βαθμό που δεν έχουν τακτοποιήσει τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.

Αποβολή
Η αποβολή οφειλέτη από τη ρύθμιση των 100 δόσεων προς το Δημόσιο θα γίνεται εφόσον αυτός δεν πληρώσει εμπρόθεσμα τρέχουσες φορολογικές οφειλές του εντός 30 ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης για την τακτοποίησή τους και όχι εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας εμπρόθεσμης καταβολής τους. Ο οφειλέτης χάνει την τελευταία ρύθμιση των 100 δόσεων στην περίπτωση που δεν εξοφλήσει ή δεν ρυθμίσει νέα φορολογική οφειλή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη.